ul. Wyszyńskiego 39 b
22-400 Zamość
Logo Adwokatury
Kontakt telefoniczny:

(+48) 508 149 683


Adres E-mail:
adwokat.daciejhalinowska@gmail.com
Symbol

Prawo cywilne:
Strzałka   Prawo zobowiązań:
- prowadzenie sporów związanych ze zobowiązaniami cywilnoprawnymi, zarówno sądowych, jak i pozasądowych,
- dochodzenie roszczeń wynikających z umów, kar umownych,
- sporządzanie oraz opiniowanie wszelkiego rodzaju umów i porozumień,
- prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji warunków umów

Strzałka   Prawo rzeczowe:
- sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie z nieruchomości, zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości, przywrócenie utraconego posiadania

Strzałka   Prawo spadkowe:
- sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, ustalenie nieważności testamentu

Symbol

Prawo rodzinne:- rozwód
- separację
- podział majątku wspólnego małżonków
- przysposobienie
- alimenty
- uregulowanie kontaktów
- pozbawienie/ograniczenie/przywrócenie/powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej
- ustalenie ojcostwa

Symbol

Prawo karne:- obrona w postępowaniu karnym , na wszystkich jego etapach (postępowanie przygotowawcze - dochodzenie, śledztwo) a następnie rozprawa sądowa
- obrona w postępowaniu wykonawczym tj. zarządzenie wykonania kary, odroczenie, przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności
- sporządzenie środków odwoławczych w postępowaniu karnym (apelacja, kasacja)
- reprezentacja pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych

Symbol

Prawo gospodarcze:- negocjacje z kontrahentami
- sporządzanie i opiniowanie umów
- reprezentacja przed Sądami i innymi organami

Symbol

Prawo administracyjne:- porady w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych
- reprezentacja przed Sądami i organami administracyjnymi
- sporządzanie skarg do WSA oraz skarg kasacyjnych do NSA

Symbol

Windykacja należności:- porady w zakresie negocjacji i wezwań przedsądowych
- kierowanie i pomoc w windykacji wierzytelności na etapie egzekucji komorniczej